ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

a) www.bellizz.com internet sitesinin faaliyetlerini Bellis Kaya (Bundan böyle www.bellizz.com

olarak da anılacaktır).

b) www.bellizz.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Bellis Kaya’nın sahip olduğu internet sitesi www.bellizz.com ‘dan

üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.bellizz.com com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin

kanunlar önünde doğru olduğunu, Bellizz.com bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı

tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Bellizz.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez,

üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk

ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Bellizz.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve

taleplere karşı, Bellizz.com’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair

talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.Bellizz.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve

bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai

yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.Bellizz.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,

başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına

tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya

zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.Bellizz.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve

düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve

düşüncelerin Bellizz.com  ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur Bellizz.com  ’un üyenin beyan edeceği

fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği

fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu

bulunmamaktadır.

3.6. Bellizz.com , üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine

gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www. Bellizz.com  internet sitesinin

kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Bellizz.com  dan tazminat talep

etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları

kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen

üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal

nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Bellizz.com ’u bu ihlallerin hukuki ve cezai

sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,

Bellizz.com 'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma

hakkı saklıdır.

3.9. Bellizz.com ’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait

dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,

Bellizz.com ’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10 Bellizz.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Hazelanna.com mülkiyetinde olup, bunlara

ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye

tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca

şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında

korunmaktadır.

3.11. Bellizz.com  tarafından www.hazelanna.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine

yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis

sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada

erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım

bilgiler toplanabilir.

3.12. Bellizz.com  kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek,

sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik

çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir Bellizz.com , üyenin www.hazelanna.com internet

sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Bellizz.com , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal

gereklere uygun hareket etmek veya Bellizz.com’ a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b)

www.instagram.com/bellizz.comm o ve Bellizz.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini

korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.14. Bellizz.com  web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut

imkanlar dahilin de tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi

virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye

Bellizz.com  web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve

bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.15 Bellizz.com , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir

hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Bellizz.com  web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve

verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.16. Bellizz.com , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara

gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen

ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.17. Taraflar, Hazelanna.com' a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak,

HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil

ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.18. Bellizz.com , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta

adreslerine bilgilendirme mailleri e- postalarına gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu

üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin e- postalarına gönderilmesini kabul

etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya e- posta almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam”

bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya e- posta gönderim iptal işlemini

gerçekleştirebilecektir.

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Bellizz.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine

kadar yürürlükte kalacaktır. Bellizz.com  üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal

etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik

sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında

akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.